Dây Đai Dẹt Ngành Bao Bì

Dây Đai Dẹt có sẵn trong các cấu trúc không dệt, dệt kim và dệt vải. Sản phẩm dệt kim của chúng tôi bao gồm dây đai có cả đàn hồi và ổn định trong thiết kế và có sẵn với chất đàn hồi cao su tổng hợp hoặc silicone. Cấu trúc dệt của chúng tôi cũng có sẵn trong các công trình bán căng và ổn định với chất đàn hồi cao su tổng hợp. Dây Đai Dẹt cao su được sử dụng trong cả các ứng dụng truyền tải điện nhẹ cũng như truyền tải các bộ phận nhỏ và các sản phẩm trọng lượng nhẹ.