Băng Tải PU/PE Đồng Nhất

Tính năng sản phẩm:

  • Kháng hóa chất tốt (bao gồm clo)
  • Kháng thủy phân (nước nóng và hơi nước)
  • Các loại chống cháy có sẵn (ISO 340)
  • Một số loại thực phẩm có sẵn (thực phẩm khô)
  • Giá cả kinh tế
  • Có sẵn trong nhiều độ cứng, cấu hình và màu sắc khác nhau